އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ޓެކްސީޑްރައިވަރުންގެ އުދާސްތަކަށް އަދިވެސް ޙައްލެއްނެއް!

މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ މިދުވަސްކޮޅު ވަކީން ބޮޑުވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓެކްސީކުރާތް ފަރާތްތަކުން ޑިކީއަށް އަރުވާ ލަގެޖުން ނަގަމުންދިޔަ 5 ރުފިޔާވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ. މިފަހުން ޓްރާންސްޕޯޓުން ތަޢާރަފުކުރި އާޤަވާއިދުގެ ސަބަބުންވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. މާލޭގައިކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށްނެގެނީ 25 ރުފިޔާއެވެ.

2 years ago