އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

މައުމޫމާ ކުށު ސަޖިދަޖަހަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް

ކުށުސަޖިދަ ޖެހުމުގައި އިމާމާއަށް ތަބާވުމުގެ ޙުކުމަކީކޮބާ؟ އަދި މައުމޫމަކު ނަމަ ކުށުސަޖިދަ ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ ނަމާދުގެ ހުރިހައި ރަކުޢަތެއް އިމާމު މީހާއާއެކު ލިބުނު މައުމޫމަކު ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، ކުށުސަޖިދަ ޖެހުމުގައި މައުމޫމާ އޭނާގެ އިމާމާއާ ތަބާވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

4 months ago