އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ފިޠުރު ޢީދަށް ހާއްޞަ: މަސާލާ މުސައްމާ ރައިސް

1 year ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

ޖުވޭ މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޑިޝްއެއް ހަދާނެގޮތެވެ. ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަރިސްކުރަމެވެ. ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ އަބަދުވެސް ސުފުރާމަތި ފަޅުފިލުވާލާ ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މިގެނެސްދެނީ މަސާލާ މުސައްމާ ރައިސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.


ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 ޖޯޑު ބަތް

1ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި)

1 ސައި ސަމުސާ ލޮނުމެދު އިނގުރު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި)

3/1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް

2/1 ސައި ސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ

2 ހިކަނދިފަތް

5 ރާނބާފަތްކޮޅު (2/1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައި ހުރި)

1 ސައި ސަަމުސާ މުގުރި ދިރި

1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި ކޮތަނބިރި

3/1 ޖޯޑު ހިކި މޭބިސްކަދުރު

3/1 ޖޯޑު ކެޖޫނަޓް

2/1 ސައިސަމުސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި

3/1 ސައިސަމުސާ ރީނދޫ

2/1 ޖޯޑު ޔޯގަރޓް

1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

2 ޓޮމާޓޯ ހަނިދިގަށް ކޮށާފައި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ މިރުސް (ކޮށާފައި)

ލޮނުކޮޅެއް

ތެޔޮފޮދެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތާއި ޔޯގަރޓް ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ޔޯގަޓްކޮޅާއި ބަތް އަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު