އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓެއް އެސްޓީއޯއިން ތައާރަފްކޮށްފި

1 year ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ


24 ޑިސެންބަރު 2019 – އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ގެނަސްދިނުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން 3 ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ލުއި، އަގުހެޔޮ، ކޮލިޓީ އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގަލެއް

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ޕްރޮޑަކްޓަކީ "ރެނާކޮން އޮޓޮކްލޭވް ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް"އެވެ. ގޮނޑުދޮށުންނާއި ފަޅުތަކުން ވެލި ނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި އާއްމުގޮތެއްގައި އުފައްދާ ގައު ނުވަތަ ސޮލިޑް ބްލޮކްތަކާއި ހިލާފަށް، ރިސައިކަލް ކޮށްފައިވާ ތަކެތިން އުފައްދާފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި މިއުފެއްދުމަކީ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކޮށްދީ، މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

ތާމަލް އިންސިއުލޭޝަން ހިމެނޭ، 2 ފޫޓު ދިގުމިނުގެ މިބްލޮކް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ 20 އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

ރެނާކޮން އޮޓޮކްލޭވް ކޮންކްރީޓް ބްލޮކާއިއެކު މި ބްލޮކް ބޭނުންކޮށްގެން ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ "ރެނާބޮންޑް ޖޮއިނިން މޯޓަރ"ވެސް އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. ސިމެންތިއާއި ވެލި އެއްކޮށްގެން އުފައްދާ މޯޓަރތަކާއި ހިލާފަށް ރެނާބޮންޑް ޖޮއިނިން މޯޓަރަކީ، ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެންއެޅުމަށްފަހު ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

ރެޑީމިކްސް ޕްލާސްޓާ - ހިމުންވެލި ނުލިބިގެން ޕްލާސްޓަރ ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލެއް

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހިމުންވެލި ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ރެޑީމިކްސް ޕްލާސްޓަރ ސޮލިއުޝަންއެއް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. "ރެނާޕްލާސްޓް ރެޑީމިކްސް ޕްލާސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ މިޕްރޮޑަކްޓް ބޭނުން ކުރުމުން، ހަރަދު ކުޑަ ގޮތަކަށް ޕްލާސްޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުމުގެ އިތުރުން އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ އަށްވެސް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނަސްދެއެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން، އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު އައިޓަމްތައް ވަރަށް ހެޔޮއަގުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު