އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ސުލްހަވެރިކަން އިސްކުރުމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

10 months ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ

މި އަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ސުލްހަވެރިކަން އިސްކޮށް އެކުވެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ޤައުމެއްގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އުޚުއްވަތްރެތިކަމުގެ ފޭރާންވީދި ޤައުމު ބައިބައިވެއްޖެނަމަ ދެންކުރީގެ ހާލަތަށް އެބުރިދިއުމީ އުދަގޫކަމަކަށްނޫނީ ނުވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާފައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލު ޖައްސަވާފައިވަނީ ލީބިޔާއާއި ފަލަސްތީނާއި އިރާޤާއި އަފްޣާނިސްތާނާއި ސިރިޔާއާއި ސޯމާލިޔާ އާއި މިނޫންވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ހުރި ދިރިހުރި މިސާލުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަންގެއްލި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލަނީ އެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ޙައްލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެފައިވަނީ އަޅުވެތިކަމުގެ ނިމުމެއްނެތްވޭނާއި ކެކުޅުން ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހުން ކަމުގައެވެ.

އެއީ އަރާރުންވުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ދެބަސްވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޢާންމު މަސްލަހަތައްވުރެ ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ކުރުމާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާދިއުމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން އުފެދޭ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު