އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ލ.އަތޮޅުގައި ދީނީ ނަސޭހްތަ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

11 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ


ލ.އަތޮޅުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕްރޮގުރާމް ހިންގާފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 8 ން 13 އަށް ލ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައެވެ. އެގޮތުން ލ.އަތޮޅުގެ ފޮނަދޫ މާމެންދޫ ހިތަދޫ ކުނަހަންދޫ އަދި މާވަށުގައި މިޕްރްގުރާމް ހިންގާފައިވެއެވެ. މިޕްރިގޮރާމްގައި ދީނީ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވާ ދިނުމާއި މިސްކިއްތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މިފަހަރުގެ ދީނީ ޕްރްގުރާމްގައި ގޭގެއަށް ގޮސްގެންވެސް ނަސޭހަތް ދީފައިވެއެވެ. ނަސޭހަތް ދެއްވާފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަނެވެ.

އަދި މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ސުކޫލުތަކުގައިވެސް ދީނީނަސޭހަތްދިނުން ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު