އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 week ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ރ. އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެެ ޓީޗަރުންނާ ސްކޫލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެގެންތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.


މިއަދު މެންދުރުފަހު އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ދަތި ޙާލަތުގައިވެސް ޓީޗަރުން ކުދިންނަށް ކިޔަވާދެއްވުމަށް އާ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްގެންވެސް ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެކަމަނާ ވަނީ ހީވާގިކަމާއި އެކުވެރިކަމަކީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ މާޙާއުލުގައި ވެސްް އަށަގެންނެވުން މުހިންމު ދެ ސިފަކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.


މި ޒިޔާރަތުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އެރަށު ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ގަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާ، ޖިންސީ ގޯނާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ވާހަކަފޮތް ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަނާ ވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ މިފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ދިނުމަކީ އެންމެ މުހިންމުކަންތައްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.


ސްކޫލްގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ސްކޫލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.


އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލަކީ 99 ދަރިވަރުން ނަށް ގްރޭޑް 1 އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އާ ހަމަޔަށް ކިޔަވައިދެމުންދާ ސްކޫލެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ދަޢުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.


މި ބައްދަލުކުރެެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ އަނގޮޅިތީމު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު