އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްގެތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 week ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ރ. ރަސްގެތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެެ ޓީޗަރުންނާ ސްކޫލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެގެންތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.


މިއަދު މެންދުރު ކުރީ ރަސްގެތީމު ސްކޫލަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އެރަށު ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ގަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާ، ޖިންސީ ގޯނާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ވާހަކަފޮތް ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ. އަދި، އެކަމަނާ ވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާއި ދޭތެރޭ ކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމާ، މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ޓީޗަރުންނަށް ްކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ކޮވިޑް ގެ ޙާލަތުގައި ޓީޗަރުން ކުރެއްވެވި ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ދިމާވާ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލައި ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައިވެސް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.


ސްކޫލްގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ސްކޫލްގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދިނުމުގައި ދިމާވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙާއްޞަގޮތެއްގައި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކިޔަވާދިނުމުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅުން ވަނީ އެކަމަނާއާ މަޝްވަރާކުރައްވައި ޚިޔާލު ހޯއްދަވާފައެވެ.


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ މަތީ ވަނަ ތަކެއް ހާސިލުނުކުރެވުނަސް ކުއްޖާ ސްކޫލުން ނުކުންނަ އިރު އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއެކު ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް އަށަގަނެފައިވުމަކީވެސް ސްކޫލަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ޓީޗަރުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވާފައެވެ.


ރަސްގެތީމު ސްކޫލަކީ 125 ދަރިވަރުން ނަށް އެލްކޭޖީއިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އާ ހަމަޔަށް ކިޔަވައިދެމުންދާ ސްކޫލެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ދަޢުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު