އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އޮރެންޖް ކޭކު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

3 months ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އޮރެންޖް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ކޭކެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެކެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ފަސޭހައި ލިބޭ ބާވަތްތައް ވެފައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހަދާލެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީރުކޮށް ހެދޭނީ އޮރެންޖް އަޅައިގެން އަޅައިގެން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.


ބޭނުންވާ ތަކެތި


250 ގ. ފުށް

200 ގ.ބަޓަރ

200 ގ. ހަކުރު

1 އޮރެންޖް

5 ބިސް

1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑްރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ

އެއްކޮށް ފުރާނާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާފއި ފުށްކޮޅަކާއި ފަހަރަކު ބިހެއް އެއްކުރަމުންގޮސް އޮމާން ވަންދެން ގިރުނީމާ އޮރެންޖް ގެ ހުތްނައްޓާލާފައި ކުދި ކުދިކޮށް އެތި އެތިކޮޅަށް ވަކި ވަކިކޮށްފައި ފުށްގަނޑާއި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. އޮރެންޖް ކޮޅު ކުދި ކުދިކޮށް ކޮށާލާފައި މަޑު މަޑުން އެއްކޮށްލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރު ހާކާލާފައި ޓްރޭ އަށް ފުށްގަނޑު އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު