އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ސައިލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

1 year ago

އިބްރާހިމް ނާޒިމް

އޯކިޑްމަގުގައި ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެގެން ގޮސް ފާމުދޭރިމަގު ކަންމަތީގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ވޭނެއްގަ ޖެހި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ޒުވާނާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިއަދު ހަވީރު 4.25 ހާއިރު އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރު ކުރިމަތިންވާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.


އެކްސިޑެންޓްވި މަންޒަރު ދެކުނު މީހަކު ތޫރައޮންލައިން އަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެ ޒުވާނާ ސައިކަލު ދުއްވާފައި އައީ އޯކިޑްމަގުން އިރަށްވާ ގޮތަށް ބާރު ސްޕީޑްގަ އެވެ. ސައިކަލުން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ޒުވާނާގެ ކަނާތު ފަޔަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް އައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގަ އެވެ.


ދުއްވާއިރު ފަރުވާތެރި ނުވެވުމުގެ ސަބަބުން މިފަހަކަށް އައިސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އެއްސިޑެންޓްތަކެއް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު