އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އަނިއަން ސޫޕް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

1 month ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ފިޔާ ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ސޫޕެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެކެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ވެފައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީރުކޮށް ހެދޭނީ އަނިއަން ސޫޕު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.


ބޭނުންވާތަކެތި

4 ފިޔާ ( ވައްފޮއްޗަށް ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު

3 ޖޯޑު ހުދު ސޯސް

2 / 1 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް

ލޮނުކޮޅެއް


ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅު ދިޔާވީމާ ފިޔާއަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅުރަތްކޮށްލާށެވެ. ދެން5 ޖޯޑު ފެން އަޅާލާފައި ކައްކާލާށެވެ. ރޯފިލާވަރަށް ކެކުނީމާ ބާކީ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު