އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އަލަނާސި ކިރު ފަނި ހަދާނެގޮތް

4 months ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އަލަނާސި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ޖޫހެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެކެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ފަސޭހައި ލިބޭ ބާވަތްތައް ވެފައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހަދާލެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީރުކޮށް ހެދޭނީ އަލަނާސި އަޅައިގެން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.


ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ފޮތި އަލަނާސ ކުދި ކުދިކޮށް ކޮށާފައިި ( ދަޅު އަލަނާސި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު

1 ތަށި އައިސް ފެން ( ކުޑަ) ބިއްލޫރިތަށްޓެއްގެ

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ ޝޭކް ޕައުޑަރ

4 އައިސް ކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ހަކުރާއި ފެން އައިސް ކިއުބް ، ހިކި ކިރު ޝޭކް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ތަށްޓަށް އަޅާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. މީ ވަރަށް މީރު ބާވަތަކަށްވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު