އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އދގެ ސެކެޓުރީ ޖެނެރަލްކަމަށް ގުޓަރޭސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

4 months ago

ހުސައިން ރަޝީދު

އދގެ ސެކެޓުރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް 2 ވަނަ ދަޢުރަކަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އދގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ގުޓަރޭސްގެ ދެވަނަ ދައުރު ފެށޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2022ގައެވެ.

މިހާރު ޢުމުރުފުޅުން ޢުމުރުން 72 އަހަރު ވެފައިވާ ގުޓަރޭސް ފުރަތަމަ މި މަގާމާ ހަވަލުވެވަޑައިގަތީ 1 ޖެނުއަރީ 2017ގައެވެ. އދގެ ސެކެޓުރީ ޖެނެރަލުގެ މަޤާމާ ގުޓަރޭސް ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ބަން ކީ މޫނުގެ ދެވަނަ ދަޢުރު ނިމުމުންނެވެ.

އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސްއަކީ ޕޯޗުގީޒްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ، 1995 ވަނަ އަހަރުން 2002 ވަނަ އަަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭނާވަނީ، 2005 އިން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޔޫއެންގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީގެ ވެރިޔާގެ މަގާމްވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު