އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗްތަކެއްގައި ރޯވެއއްޖެ

1 month ago

ހުސައިން ރަޝީދު

މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބަުން އެލޯންޗްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށްމީހަކު މިނޫހަށް މަޢޫލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މިލޯޏްޗްތަކުގައި އަލިފާންރޯވުމުގެ ސަބަބުން އެލޯންޗްތައްވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. އެމީހާ ބުނެފައިވާގޮތަށް 03 ނުވަތ 04 ލޯންޗެއް މިހާދިސާގައި ބޭޏުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށެވެ. 

މަޢޫޅުމާތު ލިބޭގޮތުން މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:13 އެހާކަންހާއިރުއެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު