އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އީސީގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ހަމަޖައްސައިފި

1 week ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވުމުންމަށް ފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މިމަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މާޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އައްޔަން ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމީ މިއަަދުއެވެ.

އެކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މިހާރުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު