އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ހިޔާ މަޝްރޫއިން ފްލެޓު ލިބުނު ފަންނީ ދާއިރާގެ މީހުން އިތުރު މަޝްރޫޢަކުން ފުލެޓް ލިބޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

3 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކަމަށްވާ ހިޔާ މަޝްރޫއިން ފްލެޓު ލިބުނު ފަންނީ ދާއިރާގެ މީހުން ފްލެޓު ދޫކޮށްލަން އެދޭނަމަ މި މަހުގެ 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުއިން ފްލެޓު ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން އެންމެ އަވަހަށް ހިންގާ މަޝްރޫއަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭއިރު އެތަންތަނަކީ ތަނުގެ އަގު އެތަނެއްގެ ފެންވަރާ އެއްގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ އަދި ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް އެ ފްލެޓުތައް ދޫކޮށްލައި އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ދެން އެންމެ އަވަހަކަށް ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފްލެޓުހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދޭނަމަ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ. އެއިޢުލާނުގައިވާގޮތުން ފްލެޓު ދޫކޮށްލަން އެދޭނަމަ ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އީމެއިލް، ވަޓްސްއެޕް އަދި އެސްއެމްއެސްގެ އިތުރަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފޯން ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅައިގެންވެސް އެކަން އެންގޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

ބިރުބޮޑު

ކޮތަރުކޮށިންލިބުނު ފްލެޓް ދޫކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގަންޖާބޭ ގުޜޫޕުން މޫދުގައި އަޅާ ފްލޯޓޯއިން މާސިންގާ ތިންކޮޓެރި ސިޓިންރޫމެއްލިބޭނެ މީގަންޖާބޭ މަޅީގައި ޖެހޭ ކޮންމު ކަނޑު ކޮހަކަށް ލިބޭނެ އެންމެރަނގަޅު ފުރުސަތު ހޭބަލިވޭ ވަރަށްސާފް އިނގޭތޯ

2 months ago