އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

4 weeks ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއަހަރު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ޕްލޭނެއް އެބައޮއްތޯ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. 

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ޕީއެސްއައިޕީގެ ބަޖެޓުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް އެ އަތޮޅުގައި ހިންގަން ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "މި އަންނަ އަހަރު ފޭށޭ ތަނުން ހަމަ އެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމާއި މިއީ ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ ކަމަކަށްވާތީ މިއީ ދިވެހި ލޯކަލް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ޓާގެޓް ކޮށްގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތް މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު