އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަނީ

1 month ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ


މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސައިން ޝަމީމް، އޭނާގެ ބްލޮގްގައި ލިޔުއްވި ލިޔުމެއްގައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަން ގާނޫނު ޖާގަދީފައިވާއިރު ޕީޖީ އޮފީހުގެ ސިޔާސަތަކީ، އެމަގުން ދިއުން ކަމަށެވެ. އެބާވަތުގެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ، މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޝަމީމު އޭނާގެ ބްލޮގުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާންޖެހޭއިރު، ފުލުހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެކަމުގައި އުޅޭ ނެޓްވޯރކްތައް ރޫޅާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދެންއޮތް މަރުހަލާއަކީ އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަޞްލު "ވިޔަފާރިވެރިން" ފަހަތުން ދިއުންކަމަށްވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ، މަސްތުވާތަކެތީގައި އަތް ނުލާ ނަމަ، ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ސިޔާސަތަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، އެ ވިސްނުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ، އޭނާއަށް ލިބި، ބޭނުންކުރި ފައިސާއަކީ، ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާކަން އޭނާއަށް ޝައްކުވުންކަން ވެސް ޝަމީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު