އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

8 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ހިތްޕުޅުގެ އާލާށްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވުން ގެންދަވަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ ރައީސްކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިމަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އަވަހާރަވެފައިވާ ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލީގެ ރަނިންމޭޓަކަށްހުރި ސަމީއާ ސުލޫހް ޙަސަންއެވެ. އެކަމަނާ މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ސަމީއާ ސުލޫހް ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ޓެންޒޭނިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާ އަށެވެ. އަދި އޭނާވެގެންދާނީ އެޤައުމުގެ 6 ވަނަ ރައީސަށެވެ. އަދި އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ ގައުމެއްގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސްވެސްމެއެވެ.

މަޢޫލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އަވަހާރަވެފައިވާ ރައީސް މަގުފުލީގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ ސަމީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު