އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އިތުރު 200 ބަގުލަދޭޝް ރައްޔިތުން އަނބުރާ އެގައުމަށ ްފޮނުވާލައިފި

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ އެގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް އިތުރު 200 މީހަކު އަނބުރާ އެޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.


މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ އެގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރ ާމަސައްކަތުގެ ދަށުން ބޭއްވި 43 ވަނަ ފުލައިޓެވެ.


މިއަދު ފޮނުވާލި 200 މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް މީހުންގެތެރއިން އަނބުރާ އެގައުމަށް ފޮނުވާލި މީހުންގެ ޢަދަދު 8000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އެރީއެވެ.


ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 20،000 ބިދޭސީން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމެވެ. މަޢޫލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް 63،000 ބިދޭސިން އުޅޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކުރެ އެވެ.


ބިދޭސިން އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ ހައިކޮމިޝަނުން ހޯދަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ޕޮލިސްރިޕޯޓަށް ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު