އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.


އެގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަދު ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ޑެބިޓް، ކްރެޑިޓް، އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުތަކުގެ ޕިން ނަންބަރު ވަގުތުން ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.


މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔާ ވަނީ ބޭންކުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް މިހާރު އޮންލައިން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްވެ، ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.


ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، ކާޑުގެ ޕިން ނަމްބަރު ބަދަލުކުރުމަށް ބޭންކްގެ ބްރާންޗްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ނުޖެހި، ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ޕިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލުއިފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު