އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމުގައި ވޮލީ ދެ ކޯޓެއް އަޅަނީ

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމުގައި ވޮލީ ދެ ކޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މި 2 ވޮލީ ކޯޓު އަޅަނީ ކުރިން ފުޓްސަލް ކުޅެން ބޭނުންކުރި ހުސް ބިމުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމުގައި އަޅާ ދެ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ނުނިމިވާ މަސައްކަތަކީ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި ދެ ކޯޓުގެ މަސައްކަތަކީ ވީއޭއެމް އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު