އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އިއްޔަ މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްއިން ވިދާޅުވީ މާލެއިން އިއްޔަ ކަރަންޓް ދިއުމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ޗެނަލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް މުހިންމު އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ބެކްއަޕްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އިކުއިޕްމަޓްތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި މިވަނީ ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ލަވަތަކާއި އެދުވަސްވަރުގެ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ބޭނުން ނުކުރުމަށް އޭނާ އެދުނުތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕީއެސްއެމް އިން ލަވަ ޕްރޮގްރާމެއް ފޮނުވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ޕީއެސްއެމް އަށް އަމާޒުވިތާ ދެދުވަސް ފަހުންނެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު