އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތުގައި 100،000 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ

1 week ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ސަތޭކަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.މަޢުޞޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕާޓާ އަދި ބީބީސީ ގުޅިގެން ބޭއްވި ވެބިނާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހުރަސްތަކާްއެކުވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުސޫމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު މިކުރަނީ އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތުގައި 100،000 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް. ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއެކު މިހާރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުވެސް އިތުރުވެއްޖެ. ކުރިން އެއް ހަފްތާއަށް އެވްރޭޖްކޮށް ފަތުރުވެރިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރާއިރު، މިހާރު ދެ ހަފްތާއަށް މަޑު ކުރޭ،" މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު