އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އޮގަސްޓްމަހު ދައުލަތަށް ލިބުނީ 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ

2 weeks ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އޮގަސްޓްމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޯވިޑް19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަނީ ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީ އާއި ހޮޓާތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 6 ޑޮލަރެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މީހުންގެ އަތުން 3 ޑޮލަރެވެ.

އޮގަސްޓްމަހު ރިސޯޓްތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ހޮޓެލްތަކުން އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބިފައިވަނީ ހަލައްކަ ނަވާރަ ހާސް ރުފިޔާއެވެ. މީގެއިތުރުން ސަފާރީތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ އެއްލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރައްވާފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޮގަސްޓްމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 72 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 92.7 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބިފައިވަނީ މާލެ ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ކ. އަތޮޅުންނެވެ. ކ. އަތޮޅުން ޖޫންމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބިފައިވަނީ ރ. އަތޮޅުންނެވެ. އެއީ ހަތްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. 5 ލައްކަ ރުފިޔާއާއިއެކު 3 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބިފައިވަނީ އދ. އަތޮޅުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު