އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބީއެމްއެލް އިން ފަށައިފި

2 weeks ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޕްގްރޭޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. 

 މި އަޕްގްރޭޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 9 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން 30 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދަންވަރު ވަގުތުތަކުގައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ރޭވިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ދަތިކަމެއްދިމާވެދާނެފަދަ ހާލަތެއް އަންނަނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން އަންގަމުންގެންދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު