އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ލަންކާގެ މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން ނަމާދުކުރެވޭނީ 50 މީހުންނަށް

2 weeks ago

ހުސައިން ރަޝީދު

 ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި އެއް ފަހަރާ 50 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ވަގްފް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިގޮތަށް އެ އެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ، ކުއްލިއަކަށް އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

މިއީ 100 މީހުންނަށްވުރެ ވުރެ ޖާގަ ތަނަވަސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު، ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތެވެ. އަދި އެ މިސްކިތަކީ 100 މީހުންނަށްވުރެ މަދުން އެއް ފަަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭ މިސްކިތެއް ނަމަ، ފުރުސަތު ދޭނީ އެ މިސްކިތުގެ ޖާގައަށްވާ އަދަދުގެ 50 އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިސްކިތްތަށް ވަންނައިރު، ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ބޯލެނބުމަށް އެދިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އަތް ދޮވުމާއި މާސްކް އެޅުމާއި، ގައިދުރުކަން ބެހެެއްޓުމާއި، ނަމާދު ކުރުމަށް އަމިއްލަ މުސައްލާއެއް ގެންދިއުމަށް އެދިފައި ވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު