އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

2 weeks ago

ހުސައިން ރަޝީދު

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދީފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތައް ފަރިތަކުރުންތަކަށެވެ. އަދި ކްލަބްތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަންޖެހެނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާއްސަ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު