އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މޫދު ކޮޓަރިތައް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

4 weeks ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މޫދު ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ވޯޓަ ވިލާ ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސޮނޭވާފުށީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އަދި އެމޫދު ކޮޓަރިތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.


މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އެ މޫދު ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން އެއް ބެޑްރޫމް ވިލާގެ ބޮޑުމިނުގައި 6،286 ފޫޓު ހުރެއެވެ. އަދި ދެ ބެޑްރޫމް ވިލާއެއްގައި 9،224 ފޫޓު ހުންނަ ކަމަށް ވެސް ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.


މޫދު ކޮޓަރިތަކުގެ ތަޅުންމަތީގައި ބިއްލޫރި ޖަހާފައިވާ އިރު، އެ ތަނުން މަސް މަހާއި މުރަކަ ފަދަ ތަކެތި ފެންނާނެއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް އައުޓްޑޯ ބާތު ޓަބާއި ޕްރައިވެޓް ޕޫލާއި ހިތްގައިމު އެތައް ތަނެއް ހިމެނިގެންދެއެވެ. އަދި ވޯޓަ ސްލައިޑެއް ވެސް އެ ތަނުގައި ހުރެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު