އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނުކުންނެވުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރަކާއި އުފަލެއް

4 weeks ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނުކުންނެވުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރަކާއި އުފަލެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.


މިކަން ހާމކުރައްވާފައިވަނީ ޝިޔާމު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ. ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު، ޝަހީމް އަނެއްކާ ވެސް ޢަމަލީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނެވުމަކީ ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކާއި އުފަލެއް ކަމަށާއި ޝަހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވި އިރު ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން އަދި ޕީޕީއެމްގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ޝަހީމު ފަދަ ޢީލްމީ ޤާބިލްބޭފުޅުން އިދިކޮޅު ކޯޅިޝަނާއި ގުޅިގެން ދިއުމަކީ އިދުކޮޅުގެ އިތުރުން ވަރަގަދަވެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރުބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

އައިސް

ސާބަސް އައްސަރި ބަސް.....

3 weeks ago