އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ކޮފީ ކަސްޓަޑް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

11 months ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ކަސްޓަޑެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެކެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ފަސޭހައި ލިބޭ ބާވަތްތައް ވެފައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހަދާލެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީރުކޮށް ހެދޭނީ ކޮފީ އަޅައިގެން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.


ބޭނުންވާތަކެތި


1 ޖޯޑު ކަސްޓަރޑް

1 ދަޅުގެރިކިރު

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮފީ (ކިރިޔާ ގިރާލެވޭވަރުގެ ފެންފޮދެއްގައި ގިރާފައި)

4 ޖޯޑުފެން


ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ފުރީޒުކޮށް ފިނިކޮށްގެންވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އައިސަލަމާރިއަށް ލާނީ ހޫނުކަން ކެނޑުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު