އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އަލުވިރިހަ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

1 year ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އަލުވިން ތައްޔާރު ކުރާ ރިހައެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެކެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ވެފައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހަފާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީރުކޮށް ހެދޭނީ އަލުވި ރިހަ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެންނެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް

500 ގ. އަލުވި ( ކޮށާ ކައްކާފައި)

1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ( ކުޑަ)

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަވާދު

3 ފިޔާ ( ކޮށާފައި)

3 ހިކނަދިފަތް

3 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި)

1 ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ

5 ރާނބާފަތްކޮޅޫ ( 2 /1 ބުރިބުރިކޮށްފައި)

2 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި

2 / 1 ސައިސަމުސާ ރީނދޫ

1 ގިތެޔޮ މިރުސް ( ކޮށާފައި)

2 ޖޯޑު ކާށިކިރު، ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ކިރުކޮޅު ގެތެރެއަށް ފުށްކޮޅު ގިރާފައި އަޅާފައި އެވެސް އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު