އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ކެޕްސިކަމް ވިތް ޑްރައިޗިކަން ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

1 year ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ


މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކުކުޅުގެ ބާވަތެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. މިއީ ހަދާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރަހަމީރު ބާވަތެެކެވެ. އެއީ ކެޕްސިކަމް ވިތް ފްރައިޑް ޗިކަން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ހަދާލަން ފަސޭހަ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް މިހާރުވަނީ ބާޒާރުގައި ވަރަށް ތިޔާގިވެފައެވެ. 

ބޭނުންވާތަކެތި

1 ކުކުޅު ( ކޮށާފައި)

6 ކެޕްސިކަމް ( ކަރުނަގާ ކޮށާފައި)

3 ފިޔާ ( ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު ލޮނުމެދު ( ޗިސްކޮށްފައިހުރި)

2/ 1 ޖޯޑު ޗިލީ ސޯސް

2/1 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަވާދު

1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިނިގަރ

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާސޯސް

ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާޔަށް ތެޔޮ އަޅާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ. ތެޔޮކެކިގަތީމާ ލޮނުކޮޅެއްލާފައި ލާފައި ކުކުޅުމަސްކޮޅު ފްރައި ކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއްށްފަހު ވަކިން ތެއްޔަކަށް ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ކުކުޅު އެއްކޮށްފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު