އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުން މިރޭގައި

އދ.ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

1 week ago

މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައިކުރާނީ 10 ރަކުއަތް

އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްގައި ކުރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި 20 ރަކުއަތްކުރަމުން ދިޔަ މި ފެށޭ ރޯދަމަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ޢަރަބި ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

2 months ago

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފި

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މި ބޯޓު ފުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ހާއިރުއެވެ. އެއީ މިސްރު ގަޑިން ފަތިހު 5:30 ހާއިރުއެވެ. މިބޯޓް އެކެނަލްގައި ބީހިފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

2 months ago

ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

ހިތްޕުޅުގެ އާލާށްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވުން ގެންދަވަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ ރައީސްކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

2 months ago

ވާހަކަ