އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އދގެ ސެކެޓުރީ ޖެނެރަލްކަމަށް ގުޓަރޭސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

އދގެ ސެކެޓުރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް 2 ވަނަ ދަޢުރަކަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އދގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ގުޓަރޭސްގެ ދެވަނަ ދައުރު ފެށޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2022ގައެވެ.

5 months ago

ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުން މިރޭގައި

އދ.ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

6 months ago

މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައިކުރާނީ 10 ރަކުއަތް

އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްގައި ކުރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި 20 ރަކުއަތްކުރަމުން ދިޔަ މި ފެށޭ ރޯދަމަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ޢަރަބި ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

8 months ago

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފި

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މި ބޯޓު ފުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ހާއިރުއެވެ. އެއީ މިސްރު ގަޑިން ފަތިހު 5:30 ހާއިރުއެވެ. މިބޯޓް އެކެނަލްގައި ބީހިފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

8 months ago

ވާހަކަ