އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވަރޝަން، 'ފޭސްބުކް ފްލެކްސް'، އުރީދޫ އާއި ފޭސްބުކް ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި!

އުރީދޫގެ އަމާޒާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ގުޅުވާލަދީ، ޑިޖިޓަލް މުޖުތަމައުއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ފޭސްބުކްގެ ޕާރޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން. ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވަރޝަން، "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު ސޯޝަލް ނެޓްވޯރކިންގް ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރެވިފައިވަނީ އެކަކު އަނެކަކާ މުއާމަލާތްކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުހިންމު ހަބަރުތަކާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންވެސް ގުޅުވާލަދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

3 weeks ago