އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ޝާއިއު ކުރަން އައިކޮމްއިން އަންގައިފި

1 month ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް އެންމެނަށް އެނގޭނެ ހެން އެ އިދާރާއެއްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކުރަން އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެހެން އަންގާފައިވަނީ ކޮމިޝަނާ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ސޮއި ކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.

އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ އާއި އިނާޔަތް، ވަކިވަކިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އެއަށް ވުރެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އަމިއްލައަށް އިސްވެ ޝާއިއު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ފަދަ މައުލޫމާތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހާމަކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު