އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

މުޢާހަދާއަކާއި މުޢާހަދާއެއްގެ މާއްދާއަކަށް ރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިއުތިރާޟު ނެގުމާ އެޕްކަސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި

3 months ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ

ރިވައިސްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން (އާރު.ކޭ.ސީ)ގައި ސޮއިކުރުމާއި 1996 ވަނަ އަހަރު އުފެދިފައިވާ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮމިޝަން އޮން އެގްރިކަލްޗަރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެޕްކަސް) ގައި ބައިވެރިވުމާއި ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެއިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ) މުޢާހަދާގެ 16 ވަނަ މާއްދާއަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިއުތިރާޟްތައް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް މި ނިންމެވީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރިވައިސްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން (އާރު.ކޭ.ސީ) ނުވަތަ "ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސިމްޕްލިފިކޭޝަން އެންޑް ހާމަނައިޒޭޝަން އޮފް ކަސްޓަމްސް ޕްރޮސީޖާރސް" މުޢާހަދާ އަކީ ވޯލްޑް ކަސްޓަމްސް އޯގަނައިޒޭޝަން ( ޑަބްލިއުސީއޯ)ގެ މުޢާހަދާއެކެވެ. އާރު.ކޭ.ސީ. އަކީ ކަސްޓަމުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތައް ބަޔާންކުރާ ޑަބްލިއުސީއޯގެ މުޢާހަދާއެކެވެ. އާރުކޭސީގެ މަޤްޞަދަކީ، ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްތަކުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ވީހާވެސް އެއްގޮތްކޮށް، ލުއިފަސޭހަކޮށް، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރިއަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމެވެ.

އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮމިޝަން އޮން އެގްރިކަލްޗަރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެޕްކަސް) ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަވާ އިސް ފަރާތްތައް އެއްމާހައުލަކުން ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ. މި ގޮތުން މި ސަރަޙައްދުގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާސް ހިސާބުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤައުމުތަކުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ކަމާބެހޭ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން( އެފް.އޭ.އޯ)ގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ ޙިއްޞާކުރުމަށް ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއްއަހަރު އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.

ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެއިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ) މުޢާހަދާގެ 16 ވަނަ މާއްދާއަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިއުތިރާޟްތައް ނެގުމަށްވެސް މިއަދު ވޭއްވި ވަޒީރުންފެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސީޑޯގެ 16ވަނަ މާއްދާގެ 1ގެ (ބީ)،(އީ)، (ޖީ)، (އެޗް) އަދި އެ މާއްދާގެ 2 ވަނަ ނަމްބަރަށް ދިވެހި ދަޢުލަތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުތިރާޟު ނެގުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.

ސީޑޯ މުޢާހަދާ އެކުލެވިގެން ވަނީ ތައުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގައާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމުގައާއި،ވަޒީފާއާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގައާއި، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގައާއި، މަދަނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ޢާއިލާއާ ގުޅުންހުރި އެކިކަންކަމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު