އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

މާއެނބޫދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރު ކުއްލިޔަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

8 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ދ މާއެނބޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބަނގުލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ސައިފުލް މުޒްނަބިން ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވިއިރު ޢުމުރަކީ 31 އަހަރެވެ. ޑޮކްތަރ ނިޔާވިކަމަށްބެލެވެނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ. ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަދުގެ ހުކުރު ވަގުތުގައެވެ. ޑޮކްޓަރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތިފައި އޮއްވައި ފެނިގެން އޭނާއެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ މާއެނބޫދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށެވެ. އެއައަށްފަހު އިތުރުފަރުވާއަށް ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނު އިރުވެސް އޭނާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު