އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގައި ސަރވިސް ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް - 3 އިފްތިތާހް ކޮށްފި

8 months ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ

މިކަމަށްޓަކައި ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ހެޑްކުއޯޓަރޒްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސަރވިސް ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް – 3 އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ސަރވިސްކޯގެ ކޮމަޑާންޓް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ހާމިދު ޝަފީޤެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގައި ސަރވިސް ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓެއް އުފެދުމާއެކު، އެ އޭރިއާގައި އެމްއެންޑީއެފް މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސް، އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް، ސިގްނަލްސް، އަދި ކުއޯޓަރމާސްޓަރ ސަރވިސް އިން ދެމުންގެންދާ ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު، ނެރެދެއްވި "އެމްއެންޑީއެފް ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓަރިން" ގެ ދަށުން ގެންނަމުންދާ ބަދަލެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ އިންތިޒާމުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ.

ސެންޓްރަލް އޭރިއާގައި، ސަރވިސް ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް – 3 އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމާއި އޭރިއާގެ އިސް އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ސިފައިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު