އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

6 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް 28 ނަރުހުން ހޯދަން މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނަރުހުން ހޯދަނީ މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރަށާއި ނާސިން ޑިޕާޓްމެންޓަށެވެ.

މިމަޤާމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.30 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގި ފިލާގައި ހުންނަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 26 ނޮވެމްބަރ 2019 އާއި 20 ޑިސެމްބަރ 2019 އާ ދެމެދު، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު