އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ތަންދޫރީ ރައިސް

6 months ago

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ

ތޫރަ އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސުފުރާމަތި ފަޅުފިލުވާލަ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޖުވޭ މިފަށަނީ މުޅިން އާ ސިލްސިލާއެކެވެ.


މިއަދު ޖުވޭ މިގެނެސް ދެނީ ތަންދޫރީ ރައިސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.


ބޭނުންވާ ތަކެތި:


2 ޖޯޑު ބަތް

2/1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ގިތެޔޮ މިރުސް

4/1 ހުންނަހާ މުގުރި އަސޭ މިރުސް

3 މޭޒުމަތީ ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާ

2/1 ސައި ސަމުސާ އިނގުރު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި

2/1 ސައި ސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި)

2 ޕީސް ޗިކަން ޓިއްކާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

2/1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ކެރެޓް

2/1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ކެބެޖް

2/1 ޖޯޑުހުންނަހާ ހިމުން ކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ގްރީން ބީންސް

1 މޭޒުމަތީ ހުންނަހާ ސޮޔާ ސޯސް

2/1 ޗިކަން ކިއުބް


ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:


ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލުމަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް ،ކެބެޖު، ކެރެޓް، ބީންސް އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު މޯޅިވުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރަހަހިފާވަރުވީމާ ބަތް އެއްކޮށްފައި އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

ޙަފު

ޢައެއްޗެއް ފޮނުވަބަލަ.

5 months ago