އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ރެޑްވޭވްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި!

1 year ago

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ހަފްތާ ސޭލްގެ ނަމުގައި ރެޑްވޭވުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ފެށުނު މިޕްރޮމޯޝަން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރެޑްވޭވް ގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތައިން ބުދައަށް، 100ރ މަތީގެ ކޮންމެ ބިލެއް ހައްދަވާ ކަސްޓަމަރަކަށް ނަސީބު އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަފްތާ ސޭލްގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ފައިސާގެ އިނާމް ހައްޤުވާ ތިންފަރާތެއް ހޮވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން 1ވަނަ އަށް 5،000ރ، 2ވަނަ އަށް 3،000ރ އަދި 3ވަނަ އަށް 2،000ރ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިނާމްލިބޭ ފަރާތަށް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިނާމް ހަވާލުކުރެވިގެން ދާނޭކަމުގައި ރެޑްވޭވުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ހަފްތާ ސޭލުގައި ކަނޑައެޅޭ އައިޓަމްތަކަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދެވިގެންދާ ކްލިއަރެންސް ސޭލްތަކެއް އެޅުވޭނޭއެވެ. އެގޮތުން މިހަފްތާގައި ޑިސްކައުންޓް ދެވިފައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މޮޑެލްތަކެއްގެ އަވަން އަދި ބަތްކާ ތަށިން ވަނީ %50 ހެޔޮކުރެވިފައެވެ.

ރެޑްވޭވުން މައުލޫމާތު ދެއްވަވާގޮތުގައި ހަފްތާ ސޭލް ބޭއްވުމުގެ އެއް މަޤްސަދަކީ މިހާރު ހަފްތާގެ ބަންދުގައި، ދިގުލައިން ތަކުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންކުރާ ވިޔަފާރިއަށް ލުޔެއް ދިނުމެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ރެޑްވޭވުން އަބަދުވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބިގެންދާ އައިޓަމްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން؛ ރެޑްވޭވް އިހްތިޔާރު ކުރާ ކަސްޓަމަރުން ފާހަގަކޮށް ކުރިއަށް ހުރި ޕްރޮމޯޝަންތައް އެކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިދާވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އިލްތިމާސަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކަށް ވަޑައިގެން، ހަފްތާ ސޭލްގައި ބައިވެރިވެ ނަސީބު އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމެވެ. 

ހަފްތާ ސޭލް ކުރިއަށްދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާ ތަރުހީބަށް ބެލުމަށްފަހު ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިގެންދާނޭ ކަމުގައި ރެޑްވޭވުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު