އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

6 months ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

6 months ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

5 months ago

ވާހަކަ

މާލެ ކައިރިން ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ވަރަށް އަވަހަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ: ރައީސް

4 months ago

އިބްރާހިމް އުމަރު

މާލެ ކައިރީގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ރަށެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މާލެއަކީ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރު ދިއުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ރަށެއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.


މާލެ ކައިރީގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ރަށެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

 

މާލެ ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ޕިކްނިކް ދާނެ ފަޅު ރަށެއް ނެތުމުގެ ޝަކުވާއޮވެ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެސް އެފަދަ ރަށެއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު