އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

މެމްބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

1 week ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމެވެ. މުޙައްމަދު ހަލީމަކީ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓެކެވެ. އެމައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށްވެއެވެ.


ޔައުޤޫބުގެ ގޮޑިއާމެދު ސުވާލު އުފެދުނީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެއްދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އައިސީއޭއެމް) ގެ ކައުންސިލަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިކަމާމެދު ޤާނޫނީ ބަހުސްއަކަށް ގޮސް ގޮޑިގެއްލިފައިވާކަމަށް ބައެއްވަކީލުން ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެށުމުން މެމްބަރު ޔައުޤޫބުވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.


މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮޑިގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް  އިދިކޮޅު ޕީޕިއެމްއާއި ޕިއެންސީއިން ވެސްވަނީ ބުނެފިއެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނަނީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަނެއްގެ މެމްބަރުކަން ނުވަތަ މުސްތަގިއްލު މަޤާމެއް އަދާ ނުކުރެވޭނެ އެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު